آقای صدیق

تعمیرکار موبایل و دانش آموخته الکترونیک